Instruktorský seminář

Instruktorský seminář

Seminář pro instruktory/ky a mistry oddílu Ju jitsu Praha.